Gümrük Terimleri İngilizce - Türkçe Sözlüğü (English - Turkish)
İNGİLİZCE TÜRKÇE
Declaration for transhipment Aktarma beyanı
To tranship Aktarmak
Packing list Ambalaj listesi
Warehouse Ambar
Bonded warehouse Antrepo
Warehouse receipt Antrepo makbuzu
 Original ship’s commercial, original manifest  Asıl manifesto
ATA carnet ATA karnesi
ATR movement certificate ATR dolaşım belgesi
Average Avarya
Identical goods Aynı eşya
Favourable tariff treatment Ayrıcalıklı tarife işlemleri
Non-discriminatory customs tariff Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi
Inspection of luggage Bagajların kontrolü
Binding tariff information Bağlayıcı tarife bilgisi
Simplified procedure Basitleştirilmiş beyan usulü
Applicant Başvuru sahibi
Verifying the existence and authenticity of documents Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması
Declared value Beyan edilen kıymet
Declarant Beyansahibi
Computer system Bilgisayarsistemi
Computerized Customs Activities Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE)
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Unloading Boşaltma (tahliye )
Port of unloading Boşaltma limanı
Packing list/certificate of weight Çeki listesi
Exit customs Çıkış gümrüğü
Multilateral agreement Çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma
Inward processing Dahilde işleme rejimi
Mode of transport inland Dahili taşıma şekli
Stamp duty Damga vergisi
Exchange Değişim
Goods in the unaltered state Değişmemiş eşya
 Customs maritime zone Deniz gümrük bölgesi
Boarding and search of ships Deniz taşıtların kontrolü
Overseas countries Denizaşırı ülkeler
Detailed declaration Detaylı beyan
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif
Foreign trade policy Dış ticaret politikası
 Direct representation Doğrudan temsil
Bulk cargo Dökme mal (ambalajsız mal )
Indirect representation Dolaylı temsil
Indirect tax Dolaylı vergi
Direct tax Dolaysız vergi
Exchange rate Döviz kuru oranı
World Customs Organisation Dünya Gümrük Örgütü
World Trade Organisation Dünya Ticaret Örgütü
Accompanying document/attached document Ekli belge
Customs regime with economic impact Ekonomik etkili gümrük rejimi
Electronic Data Interchange (EDI) Elektronik veri değişimi
Handling Elleçleme
Order bill of lading Emre yazılı konşimento
Most-favoured –nation –tariff En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (en çok kayrılan ülke tarifesi )
Deferred control Ertelenmiş kontrol
 Charges having an effect equivalent to customs duties Eş etkili vergiler
Equivalent goods Eşdeğer eşya
Goods Eşya
Description of goods Eşya tanımı
Presentation of goods to customs Eşyanın gümrüğe sunulması
Abandonment of goods to customs Eşyanın gümrüğe terk edilmesi
 Placing of goods under a customs procedure Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması
Placing of goods under customs approved treatment or use Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
Exportation  of goods Eşyanın ihracatı
Destruction of goods Eşyanın imhası
 Importation of goods Eşyanın ithalatı
Examination of goods Eşyanın muayenesi
Release of goods Eşyanın teslimi
Commercial description of goods Eşyanın ticari tanımı
Re-exportation of goods Eşyanın yeniden ihracı
EUR1 movement certificate EUR1 dolaşım belgesi
Countervailing duty Fark giderici vergi
Invoice Fatura
Invoice amount Fatura bedeli
To draw up an invoice Fatura düzenlemek
Invoice price Fatura fiyatı
Protection of intellectual and industrial property rights Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
Physical inspection Fiziki muayene
Irrevocable letter of credit Gayri kabili rücu akreditif
Temporary export goods Geçici ihracat eşyası
 Temporary admission Geçici ithalat  rejimi
Temporary relief Geçici muafiyet
Traditional supplier Geleneksel ihracatçı (geleneksel satıcı ülke )
General  warehouse Genel antrepo
 Global quota Genel kota
Enlarged customs territory Genişletilmiş gümrük bölgesi
Natural person Gerçek kişi
Returned goods Geri gelen eşya
Drawback system Geri ödeme sistemi
Country of first destination Gideceği ilk sevk ülkesi
Flat-rate charges Götürü usülle vergilendirme
Customs warehousing Gümrük antrepo rejimi
Customs declaration form Gümrük beyan formu
 Customs declaration Gümrük beyanı
Discharging  declaration Gümrük beyanın kapatılması
Control by the customs authorities Gümrük denetimi
External tariff Gümrük dış tarifesi
Customs goods Gümrük eşyası
Customs Ethics Day Gümrük Etik Günü
Supervision by the customs authorities Gümrük gözetimi
Customs Modernization Project Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP)
Customs office Gümrük idaresi
Customs procedures/transactions Gümrük işlemleri
Customs Code Gümrük kanunu
Customs Valuation Committee Gümrük Kıymet Komitesi
Processing under customs control Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
Customs official Gümrük memuru
Customs rules/legislation Gümrük mevzuatı
Customs investigator Gümrük müfettişi
Customs enforcement Gümrük muhafaza
Transportation under customs seal Gümrük mührü altında taşıma
Customs brokers Gümrük müşaviri
Customs procedure Gümrük rejimi
Advisory Committees on Customs Matters Gümrük Sorunları Danışma Komitesi
Customs status Gümrük statüsü
- Customs debt - Customs duties Gümrük vergileri
Shedule of customs duties Gümrük vergileri cetveli
To suspend customs duties Gümrük vergilerin askıya alınması
 Exempted from customs duty Gümrük vergisinden muaf
Customs Data Warehouse System Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS)
Customs authorities Gümrük yetkilisi
 Outward processing Hariçte işleme rejimi
Financial analyst Hesap uzmanı
Copy for return - Return copy İade nüshası
Territorial enclave İç bölge
Internal frontier İç sınır
Inland waterway transport İç sularda ulaşım
Administrative arrangement İdari düzenleme
 Carrying out official inquiries İdari soruşturmanın yapılması
Export goods İhraç eşyası
Declaration of exportation İhracat beyanı
Export refund İhracat iadesi
 Export certificate İhracat izin belgesi
Exportation İhracat rejimi
Export duties İhracat vergileri
Replacement product İkame ürün
Bilateral agreement Iki taraflı antlaşma
Manufacturing defect İmalat hatası
Manufacturer''s analysis certifacate İmalatçının analiz belgesi
Study trip, study tour İnceleme gezisi
 Reduced rate of import duty İndirimli ithalat vergisi
Delivery ship, letter of carriage İrsaliye
Workload İş yükü
Compensating product İşlem görmüş ürün
Processing operations, processing activities İşleme faaliyetleri
- Goods resulting from the processing of agricultural products

-Processed agricultural products

İşlenmiş tarım ürünleri
İmport certificate İthalat izin belgesi
Quantitative import restrictions İthalat miktar kısıtlamaları
Import duties İthalat vergileri
Holder of the authorization İzin hak sahibi
Smuggling Kaçakçılık
Exchange control regulations Kambiyo kontrol düzenlemeleri
Normally resident Kanuni ikametgâhı
 Discharged document Kapatılmış belge
Cash voucher Kasa senedi
Inspecting goods carried by or on persons Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü
Declaration of value Kıymet beyanı
Ad valorem tariff Kıymet esaslı tarife (ad valorem)
Bill of lading Konşimento
Sale of consignment Konsinye satış
Protective measures Koruyucu önlemler
Country of origin Mahreç
Cash on delivery Mal mukabili ödeme
Origin rules Menşe kuralları
Certificate of origin Menşe şahadetnamesi
Country of origin Menşe ülke
Usual handling Mutat elleçleme
Means of transport Nakil aracı
İnspecting means of transport Nakil araçlarının kontrolü
End-use  Nihai kullanım
Normal procedure Normal usul
Advance-fixing certificate Ön izin belgesi
Common agricultural policy Ortak tarım politikası
Summary declaration Özet beyan
Postal customs formalities Posta işlemleri
Proforma invoice Proforma fatura (ön fatura)
Holder of the procedures Rejim hak sahibi
Distortion of competition Rekabetin bozulması
Bribery Rüşvet
Health record Sağlık karnesi
Suspension system Şartlı muafiyet sistemi
Supplier Satıcı
Transaction value method Satış bedeli yöntemi
Free warehouse Serbest antrepo
 Free zone Serbest bölge
Declaration of release for free circulation Serbest dolaşıma giriş beyannamesi
Release for free circulation Serbest dolaşıma giriş rejimi
Goods released for free circulation Serbest dolaşımda bulunan eşya
Free port Serbest liman
Free trade area Serbest ticaret bölgesi
Consignment Sevkiyat
Zero rate of import duty  Sıfır oranlı ithalat vergisi
Zero rate of duty Sıfır vergi oranı
Customs border post Sınır gümrük idaresi
Post-clearance examination /post-release control Sonradan kontrol
Certificate of specification Spesifikasyon belgesi
Standard exchange system Standart değişim sistemi
Stock record, stores accounts Stok kayıtları
Commitment letter Taahhütname
Duty due Tahakkuk eden vergi
Counterfeit goods Taklidi mal
Deferred payment Taksitlendirilmiş (ertelenmiş) ödeme
Total relief Tam muafiyet
Rate of adjustment Tanzim oranı
Para-tariff barriers Tarife benzeri engeller
Non-tariff barriers Tarife dışı engeller
Non-tariff common commercial policy measures Tarife dışı ticaret politikası önlemleri
 Explanatory notes of tariff Tarife izahnamesi
Tariff quotas Tarife kotaları
Tariff classification Tarife pozisyonu
Tariff ceilings Tarife tavanları
General rules for the interpretation of the tariff Tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
Certified invoice Tasdikli fatura
Goods to be disposed Tasfiye edilecek eşya
Bill of lading Taşıma senedi
Date of notification Tebliğ tarihi
Single Administrative Document (SAD) Tek İdari Belge
Copyright Telif hakkı
Security certificate Teminat sertifikası
Right of representation Temsil hakkı
Preferential tariff treatment, Preferential tariff measure Tercihli tarife düzenlemesi, önlemleri
Enterprise/undertaking Teşebbüs
Delivery order Teslim emri
Commercial policy measures Ticaret politikası önlemleri
Non-commercial goods Ticari mahiyete olmayan eşya
Commercial goods Ticari mahiyetteki eşya
Total quality management Toplam kalite yönetimi
Community goods Topluluk eşyası
Transit procedure Transit rejimi
 Transit security Transit teminatı
Consumption product Tüketim malı
Person established in the customs territory of the Turkey Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi
Custons territory of the Turkey Türkiye Gümrük Bölgesi
Legal person Tüzel kişi
Third country Üçüncü ülke
Product Ürün
Irregularity Usulsüzlük
Drawback of duties Repayment of duties Vergi iadesi
Data processing technique Veri işleme tekniği
Rate of yield Verimlilik oranı
Authorized consignee Yetkili alıcı
 Authorized consignor Yetkili sevkiyatçı
Corruption Yolsuzluk
Declarant Yükümlü

 

 
 
Prestij Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ.
Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok K:5 D:14 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 679 64 00 - E-mail : info@gumrukmusavirligi.net - Yetkili : Hamit GENÇ