Gümrük Terimleri İngilizce - Türkçe Sözlüğü (English - Turkish)
İNGİLİZCE TÜRKÇE
Declaration for transhipment Aktarma beyanı
To tranship Aktarmak
Packing list Ambalaj listesi
Warehouse Ambar
Bonded warehouse Antrepo
Warehouse receipt Antrepo makbuzu
 Original ship’s commercial, original manifest  Asıl manifesto
ATA carnet ATA karnesi
ATR movement certificate ATR dolaşım belgesi
Average Avarya
Identical goods Aynı eşya
Favourable tariff treatment Ayrıcalıklı tarife işlemleri
Non-discriminatory customs tariff Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi
Inspection of luggage Bagajların kontrolü
Binding tariff information Bağlayıcı tarife bilgisi
Simplified procedure Basitleştirilmiş beyan usulü
Applicant Başvuru sahibi
Verifying the existence and authenticity of documents Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması
Declared value Beyan edilen kıymet
Declarant Beyansahibi
Computer system Bilgisayarsistemi
Computerized Customs Activities Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE)
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Unloading Boşaltma (tahliye )
Port of unloading Boşaltma limanı
Packing list/certificate of weight Çeki listesi
Exit customs Çıkış gümrüğü
Multilateral agreement Çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma
Inward processing Dahilde işleme rejimi
Mode of transport inland Dahili taşıma şekli
Stamp duty Damga vergisi
Exchange Değişim
Goods in the unaltered state Değişmemiş eşya
 Customs maritime zone Deniz gümrük bölgesi
Boarding and search of ships Deniz taşıtların kontrolü
Overseas countries Denizaşırı ülkeler
Detailed declaration Detaylı beyan
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif
Foreign trade policy Dış ticaret politikası
 Direct representation Doğrudan temsil
Bulk cargo Dökme mal (ambalajsız mal )
Indirect representation Dolaylı temsil
Indirect tax Dolaylı vergi
Direct tax Dolaysız vergi
Exchange rate Döviz kuru oranı
World Customs Organisation Dünya Gümrük Örgütü
World Trade Organisation Dünya Ticaret Örgütü
Accompanying document/attached document Ekli belge
Customs regime with economic impact Ekonomik etkili gümrük rejimi
Electronic Data Interchange (EDI) Elektronik veri değişimi
Handling Elleçleme
Order bill of lading Emre yazılı konşimento
Most-favoured –nation –tariff En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (en çok kayrılan ülke tarifesi )
Deferred control Ertelenmiş kontrol
 Charges having an effect equivalent to customs duties Eş etkili vergiler
Equivalent goods Eşdeğer eşya
Goods Eşya
Description of goods Eşya tanımı
Presentation of goods to customs Eşyanın gümrüğe sunulması
Abandonment of goods to customs Eşyanın gümrüğe terk edilmesi
 Placing of goods under a customs procedure Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması
Placing of goods under customs approved treatment or use Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
Exportation  of goods Eşyanın ihracatı
Destruction of goods Eşyanın imhası
 Importation of goods Eşyanın ithalatı
Examination of goods Eşyanın muayenesi
Release of goods Eşyanın teslimi
Commercial description of goods Eşyanın ticari tanımı
Re-exportation of goods Eşyanın yeniden ihracı
EUR1 movement certificate EUR1 dolaşım belgesi
Countervailing duty Fark giderici vergi
Invoice Fatura
Invoice amount Fatura bedeli
To draw up an invoice Fatura düzenlemek
Invoice price Fatura fiyatı
Protection of intellectual and industrial property rights Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
Physical inspection Fiziki muayene
Irrevocable letter of credit Gayri kabili rücu akreditif
 
 
Prestij Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ.
Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok K:5 D:14 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 679 64 00 - E-mail : info@gumrukmusavirligi.net - Yetkili : Hamit GENÇ