Gıda ve Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri Nelerdir?

İşlem Adı :

FİİLİ İTHALAT

Kurum Adı :

Tarım İl Müdürlüğü

Kısa Bilgi :

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ithalat talimatları doğrultusunda düzenlenen Kontrol Belgeleri ile ithaline izin verilen gıda, gıda katkı, gıda ambalaj, yem ve yem katkı maddeleri ve su ürünleri fiili ithalatlarını gerçekleştirmek üzere ithalatçı firmalar İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğüne başvurmaktadırlar.

2005/5 no’lu Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ hükümleri çerçevesinde fiili ithalat işlemleri dört türde gerçekleşmektedir.

1)6/A kapsamında Kontrol Belgesine tabi olanlar (Gıda maddeleri)
2)6/B kapsamında Kontrol Belgesine tabi olanlar (Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler )
3)Yem kanununa tabi olanlar
4)Su ürünleri

Başvuru Koşulları :

İthalatçı firma yetkilisi, yukarıda istenen belgeleri içeren dosya ile Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube kaydına başvurur ve dosya, görevli personel tarafından incelenir..
İncelenen dosyada istenen evrak tam ise, fiili ithalat işlemlerine başlanır.
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.Yetkili kişilerin şahsen başvurması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

A- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1)6/A kapsamında , su ürünleri ve yem kanununa tabi olanlar

1-İlgili Gümrük Müdürlüğünün üst yazısı
2-Tescilli Gümrük Beyannamesi
3-Kontrol Belgesi (Ek 1) (İlgili birimden alınan belgenin tam takım aslı ve bir takım sureti)
4-Özel Görevlendirme Formu (Ek 2)
5-Gıdalar için Numune Alma Tutanak ve Etiket Formu (Ek 3a)
(Yem ve yem katkı maddeleri için Numune Alma Tutanak Formu) (Ek 3b)
(Su ürünleri için Numune Alma Tutanak Formu (Ek 3c) ve Numune Etiket formu (Ek 3d)
6-Laboratuvara Gönderme Formu (Ek 4a) (Gıdalar için)
(Yem ve yem katkı maddelerinden alınan numuneler için Laboratuvara Gönderme Formu) (Ek 4b)
(Su ürünleri için Laboratuvara Numune Gönderme ve Teslim Fişi ) (Ek 4c)
7-Kontrol Belgesi ibraz edilmemişse sağlık sertifika aslı ve yeminli tercüme aslı
8-Orjin sertifikası (Su ürünleri , yem ve yem katkı ürünleri için gereklidir.)
9- Gerekli görülen diğer belgeler.

Gıda, gıda katkı, gıda ambalaj numuneleri için Ek 3a, yem ve yem katkı maddeleri için doldurularak laboratuvara gönderilir.

Yemlerden alınan numuneler laboratuvara gönderilirken firma ismi beyan edilmez, bunun yerine, üzerinde ilgili İl Müdürlüğünden alınmış olan resmi firma kod numarası (GK Kartı) (Ek 5) ile numuneler gönderilir.

Benzer şekilde su ürünlerinden alınan numuneler için de firma ismi beyan edilmez ve ilgili il müdürlüğünden alınan Ek 3c ve Ek 3d formlarına yazılan resmi kod numarası (SÜH numarası) ile laboratuvara gönderilir.

2) 6/B kapsamında olanlar

1-İlgili Gümrük Müdürlüğünün Üst Yazısı
2-Tescilli Gümrük Beyannamesi
3-Özel Görevlendirme Formu (Ek 2)
4-Gıdalar için Numune Alma Tutanak ve Etiket Formu (Ek 3a)
5-Laboratuvara Gönderme Formu (Ek 4a)
6- Sağlık sertifika aslı ve yeminli tercüme aslı
7- Firma faaliyet belgesi
8- İçerik Belgesi
9- Gerekli görülen diğer belgeler.

İşlem Adımları :

1-Kontrol Şube Müdürlüğü İthalat biriminde görevli ‘’Gıda Kontrolörü’’ teknik elemanlarca ithalat dosyası incelenir.
2-İncelenen dosyada istenen evraklar tam ise ; Teknik eleman tarafından ürün grubuna göre istenecek Risk analizleri belirlenir.
3-Gıda kontrolörü teknik eleman, eşyanın bulunduğu Gümrüğe giderek eşyayı yerinde görür ve partiyi temsil edecek şekilde usulüne uygun 2 takım numune alır.
4-Bu numunelerden bir takımı analiz ve muayene için Gıda Kontrol Laboratuarına , bir takımı da şahit numune olarak kontrol şube Müdürlüğüne teslim edilir.
5-İlgili Laboratuarda yapılan analiz sonuçları bir üst yazı ile kontrol şube Müdürlüğüne gönderilir.
6-Analiz sonuçları; teknik elemanlarca Türk Gıda mevzuatına göre değerlendirilir.
7-Şayet sonuçlar uygun ise; ilgili Gümrük Müdürlüğüne , eşyanın Gıda Mevzuatları bakımından , ithalinin sakıncalı olmadığına dair Uygunluk Yazısı yazılır.

Başvuru Yeri :

Tarım İl Müdürlüğü (Kontrol Şube Müdürlüğü)

Başvuru Şekli : Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Örnek Form : fiili ithalat ekleri (2-3a-3b-3c-3d-4a-4b-5)

Ek:2

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Kontrol Şube Müdürlüğü)
İSTANBUL

31.12.2004 tarih ve 25687 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/5 sayılı Tebliğ’e istinaden, aşağıda isimleri belirtilen malların ithal edilebilmesi için Müdürlüğünüzce gerekli kontrollerin yapılması hususunda gereğini müsaadelerinize arz ederiz.

Firma Yekilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma Adı :
Gümrük Beyanname Tarih ve No’su :
Malın Adı :
Malın Menşei :
G.T.İ.P. :
G.T.İ.P. Listesi 6-B ?:
6-A ?:
Kontrol Belgesi Tarih ve No’su :
Beyannamenin Açıldığı Gümrük Müdürlüğü :
Malın Bulunduğu Deponun Adı ve Adresi :

ÖZEL GÖREVLENDİRME OLURU

Sayı :
Görevli Elemanın Adı Soyadı :

……./……./……..

ONAY

İNCELEYEN :

GÖREV RAPORU :
Ekteki belgeler tarafından kontrol edilip Müdürlüğümüze sunulmuştur.
EK
Beyanname (6A/B) ( )
Parti Fatura Fotokopisi (6A/B) ( )
Sağlık Sertifikası(6A/B) ( )
Global veya ( )
Parti Sağlık ( )
İçerik Belgesi Fotokopisi(6A/B) ( )
Kontrol Belgesi Fotokopisi (6-A) ( ) Adı Soyadı :
Orjin Sertifikası (6-A) ( ) İmza :
Tutanak(6A/B) ( )
Vekaletname(6A/B) ( )
Firma Faaliyet Belgesi (6-B) ( )
Açıklama ( )

Ek:3 a

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü


İTHAL EDİLEN GIDA VE GIDA AMBALAJ MADDELERİ
NUMUNE ALMA TUTANAĞI VE ETİKETİ

İTHALATÇININ :
Adı-Soyadı, Ticaret Ünvanı :………………………………………………….
İş Adresi ve Vergi Numarası Telefon No :………………………………………………….

KONTROL BELGESİNİN :
Tarih ve No’su (1) :…………………………………………………...
Malın Adı :…………………………………………………...
Malın G.T.İ.P. No’su :…………………………………………………...
Miktarı :…………………………………………………...
Malın Giriş Gümrüğü :…………………………………………………...

GERÇEKLEŞEN İTHALATIN :
Gümrük Giriş Beyannamesi :…………………………………………………...
Tarih ve No’su :…………………………………………………...
Numunenin Alınış Tarihi :…………………………………………………...
Miktarı :…………………………………………………...
Numunenin Alındığı Ünite :…………………………………………………...

441 sayılı KHK ve 4128 sayılı kanun ile değişik 560 sayılı KHK’ nın değiştirilerek kabulü hakkında Kanunun, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu gıda ve gıda ambalajından ………. Takım numunenin usulüne uygun olarak alındığını (*), bir takım numunenin muayene ve analizleri yaptırılmak için Laboratuara gönderilmek üzere , diğer takım numunenin gerektiğinde şahit numune olarak değerlendirilmesi için İl Müdürlüğü’nde muhafaza edilmek üzere teslim alındığını, analiz raporunun beklemesi gerektiğini ve bu tutanağın tarafımızdan tanzim ve imza edi

 
 
Prestij Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ.
Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok K:5 D:14 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 679 64 00 - E-mail : info@gumrukmusavirligi.net - Yetkili : Hamit GENÇ